VEDTÆGTER

Vedtægter


VEDTÆGTER FOR LOKALHISTORISK FORENING I ENSTED SOGNGældende fra 9. februar 2017.


§1

Foreningens formål er at vække og nære interesse for egnens historie. Dette formål søges opnået ved:

1) At drive og opretholde et lokalhistorisk arkiv, der her én ugentlig åbningsdag.


2) At brug af arkivets samlinger sker under opsyn af én eller flere bestyrelsesmedlemmer, således at gældende tilgængelighedsregler og lovgivning bliver overholdt.


3) At foranstalte afholdelse af foredrag, møder og kurser til fremme af lokalhistorisk interesse.


4) At værne om egnens historiske mindesmærker.


5) At udgive og støtte udgivelsen af historisk litteratur vedrørende Ensted sogn eller emner i tilknytning hertil.


§2

Foreningens og arkivets virkeområde er Ensted sogn. Indmeldelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Medlemsbidraget fastsættes på den årlige generalforsamling.


§3

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode, således at der skiftevis afgår to og tre medlemmer pr. år.

Første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Endvidere vælges to suppleanter, to revisorer samt én revisorsuppleant hvert år.


§4

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal med mindst otte dages varsel gennem

den lokale presse og skal mindst omfatte følgende punkter:


1) Valg af dirigent.


2) Formandens beretning.


3) Kassererens beretning.


4) Valg.


5) Eventuelt.


§5

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller mindst

20% af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter begæring herom.

Begæringen skal indeholde den ønskede dagsorden.


§6

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere kan bestyrelsen nedsætte to faste udvalg.


a) Skriftudvalget på tre medlemmer. Af disse skal to være medlem af bestyrelsen.

Udvalget søger at varetage de under §1 stk. 4 angivne formål.


b) Arkivudvalget på tre medlemmer. Af disse skal to være medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen udpeger ligeledes en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets daglige drift.

Bestyrelsen kan herudover nedsætte udvalg til løsning af andre opgaver.

Hertil kan vælges medlemmer uden for bestyrelsen.


§7

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af to valgte revisorer og godkendes på den ordinære generalforsamling.


§8

Vedtægtsændringer skal foretages ved generalforsamlingsbeslutning. Forslag herom skal fremgå af

dagsordenen, og vedtagelse sker ved simpelt flertal.


 §9

Ophør af foreningen kan fremsættes af et flertal i bestyrelsen til afgørelse på en generalforsamling.

Afgørelsen træffes ved simpelt flertal på generalforsamling.


§10

Ved foreningens ophør overgår arkivmateriale til Rigsarkivet i Aabenraa og foreningens midler tilfalder Den selvejende Institution Ensted Idrætsanlæg og Foreningen

Ensted Sogns Forsamlings¬hus med halvdelen til hver.